Ажил мэргэжил

Ажил мэргэжил

Химийн үйлдвэрийн яам байгуулав 1952.

1952

Дахин өөрчлөгдсөн 2003

a

Өргөтгөсөн 2020

q